Friday, January 25, 2008

Aaditya Hrudayam

Aaditya Hrudayam
(to be read on Sundays)

Tato yuddha-pari-shrantam samare chintaya sdhitam,
Ramanam chagrato drushtva yudhaya samupa-sdhitam 1
Daiva-taishcha sama-gamya drashtu mabhya-gato ranam
Upa-gamya bravee-drama magastyo bhaga-van rushih 2

Rama rama maha-baho shrunu guhyam sana-tanam
Yena sarva-nareen vatsa samare vija-yeishyasi 3

Aaditya-hrudayam punyam sarva-shatru-vinashanam
Jaya-vaham japennitya-makshayyam paramam shivam 4

Sarva-mangala mangalyam sarva-papa prana-shanam
Chinta-shoka-prasha-mana mayurva-rdhana muttamam 5

Rashmi-mantam samudyamtam deva-sura nama-skrutam
Puja-yasva viva-svamtam bhaskaram bhuvave-shvaram 6

Sarva-deva-tmako hyesha tejasvee rashmi-bhavanah
Ysha deva-sura-ganan lokan pati gabha-stibhih 7

Ysha bramha cha vishnushcha shiva-skamdah praja-patih
Mahendro dhanadah kalo yama somo hyapam-patih 8

Pitaro vasava-sadhya-hyashvinao maruto manuh
Vayu-rvahnih praj prana rutu-karta prabha-karah 9

Aaditya savita suryah khagah pusha gabhasti-man
Suvarna-sadrusho bhanurhi ranya-reta diva-karah 10

Hari-dhashah saha-srarchi sapta-sapti rmari-chiman
Timironma-dhanashambhu-stvashta martamda amshu-man 11

Hiranya-garbha-shishira-stapano bhaskaro ravih
Agni-garbho diteh putrah shamkha shishira-nashanah 12

Vyoma-nadhasta-mobhedee rugya-jusama-paragah
Ghana-vrushtira-pammitro vndhya-veedheepla-vamgamah 13

Aatapee mandalee mrutyuh pingala-sarvatapanah
Kavir-vishvo maha-teja-rakta sarva-bhavodbhavah 14

Nakshatra graha-tarana madipo vishva-bhavanah
Teja-samapi tejasvee dvada-shatmanna mostu te 15

Namah purvaya giraye pashchame giraye namah
Jyotirga-nanam pataye dinadhi-pataye namah 16

Jayaya jaya-bhadraya harya-shvaya namo namah
Namo nama-sahasramsho aadityaya namo namah 17

Nama ugaya veeraya saramgaya namo namah
Namah padma-prabo-dhaya martandaya namo namah 18

Bramhesha nachyu-teshaya surya-yaritya-varchase
Bhasvate sarva-bhakshaya raodraya vapushe namah 19

Tamo-ghnaya devaya jyotisham-pataye namah
Krutaghna-ghnaya hima-ghnaya shatrughna-yamita-tmane 20

Taptacha-meekara-bhaya vahnaye vishva-karmane
Namastamo bhini-ghnaya ruchaye loka-sakshine 21

Naashaya-tyesha vaibhutam tadeva srujati prabhuh
Paya-tyesha tapa-tyesha varsha-tyesha gabha-stibhih 22

Ysha suptesha jagarti bhutesha pari-nishtitah
Ysha chaivagni-hotram cha phalam chaivagni-hotrinam 23

Vedashcha krata-vashcaiva kratunam phalameva cha
Yani krutyani lokesha sarva ysha ravih prabhuh 24

Yna-mapatsu kruchreshu kanta-reshu bhayeshu cha
Keerta-yan purushah kashchinna-vaseedati raghava 25

Pujaya-svainame-kagro deva-devam jagarpatim
Ytatri-gunitam japtva yudheshu vijayeishyasi 26

Asmin kshane maha-baho ravanam tvam vadhishyasi
Yva-muktva tada-gastyojagama cha yadbha-gatam 27

Ytachrutva maha-teja nashta-shoko bhavattada
Dharaya-masa supreeto raghavah prayata-tmavan 28

Aadtyam prekshya japtvatu param harshama-vapta-van
Trira-chamya shuchir-bhutva dhanu-radaya veerya-van 29

Ravanam prekshya hrushtatma yudhaya samupa-gamat
Sarva-yatnena mahata vadhe tasya dhruto bhavat 30

Adha ravi rava-danni-reekshya ramam
Muditamanah paramam prahrushya-manah
Nishi-chara-pati samkshayam viditva
Sura-gana-madhya-gato pacha-stareti 31Aaditya Hrudayam sampurnam