Friday, January 25, 2008

Lalita Trishati Stotra

Lalita Trishati Stotra

The famous Lalita Trishati stotra, which is a dialog between Lord Hayagreeva and Agastya in the brahmandapurana, holds one of the keys to the highly guarded Shodasakshari mantra of Devi, with which the coveted Shree Chakra is worshiped.

After Hayageeva gave the Lalita sahasranama stotra, Rishi Agastya falls on his feet and requests him to reveal to him the secret of Shree Chakra worship. Hayageeva keeps quite. At that time the Devi herself appears and tells Hayagreeva that as Agastya and his wife Lopamudra are great devotees of her and deserve the secrets of the Trishati stotra. Then Hayagreeva teaches the following Lalita Trishati stotra to Agastya.

Kakararupa kalyani kalyanagunashalini.
Kalyanashailanilaya kamaniya kalavati [1]

Kamalakshi kalmashhaghni karunamrita sagara.
Kadambakananavasa kadamba kusumapriya [2]

Kandarpavidya kandarpa janakapanga vikshana.
Karpuraviti saurabhya kallolita kakuptata [3]

Kalidoshhahara kamjalochana kamravigraha.
Karmadi sakshini karayitri karmaphalaprada [4]

Ekararupa chaikaksharyekanekaksharakritih.
Etattadityanirdeshya chaikananda chidakritih [5]

Evamityagamabodhya chaikabhakti madarchita.
Ekagrachitta nirdhyata chaishhana rahitaddrita [6]

Elasugamdhichikura chainah kuta vinashini.
Ekabhoga chaikarasa chaikaishvarya pradayini [7]

Ekatapatra samrajya prada chaikantapujita.
Edhamanaprabha chaijadanekajagadishvari [8]

Ekaviradi samsevya chaikaprabhava shalini.
Ikararupa cheshitri chepsitartha pradayini [9]

Iddrigitya vinirdeshya cheshvaratva vidhayini.
Ishanadi brahmamayi cheshitvadyashhta siddhida [10]

Ikshitrikshana srishhtanda kotirishvara vallabha.
Idita cheshvarardhanga sharireshadhi devata [11]

Ishvara preranakari cheshatandava sakshini.
Ishvarotsanga nilaya chetibadha vinashini [12]

Ihavirahita chesha shakti rishhat.h smitanana.
Lakararupa lalita lakshmi vani nishhevita [13]

Lakini lalanarupa lasaddadima patala.
Lalantikalasatphala lalata nayanarchita [14]

Lakshanojjvala divyangi lakshakotyanda nayika.
Lakshyartha lakshanagamya labdhakama latatanuh [15]

Lalamarajadalika lambimuktalatajnchita.
Lambodara prasurlabhya lajjadhya layavarjita [16]

Hrimkara rupa hrimkara nilaya hrimpadapriya.
Hrimkara bija hrimkaramantra hrimkaralakshana [17]

Hrimkarajapa suprita hrimmati hrimvibhushhana.
Hrimshila hrimpadaradhya hrimgarbha hrimpadabhidha [18]

Hrimkaravachya hrimkara pujya hrimkara pithika.
Hrimkaravedya hrimkarachintya hrim hrimsharirini [19]

Hakararupa haladhritpujita harinekshana.
Harapriya hararadhya haribrahmendra vandita [20]

Hayarudha sevitamghrirhayamedha samarchita.
Haryakshavahana hamsavahana hatadanava [21]

Hatyadipapashamani haridashvadi sevita.
Hastikumbhottunka kucha hastikritti priyamgana [22]

Haridrakumkuma digdha haryashvadyamararchita.
Harikeshasakhi hadividya hallamadalasa [23]

Sakararupa sarvagya sarveshi sarvamangala.
Sarvakartri sarvabhartri sarvahantri sanatana [24]

Sarvanavadya sarvanga sundari sarvasakshini.
Sarvatmika sarvasaukhya datri sarvavimohini [25]

Sarvadhara sarvagata sarvavagunavarjita.
Sarvaruna sarvamata sarvabhushhana bhushhita [26]

Kakarartha kalahantri kameshi kamitarthada.
Kamasamjivini kalya kathinastana mandala [27]

Karabhoruh kalanatha mukhi kachajitambhuda.
Katakshasyandi karuna kapali prana nayika [28]

Karunya vigraha kanta kantidhuta japavalih.
Kalalapa kambukanthi karanirjita pallava [29]

Kalpavalli samabhuja kasturi tilakajnchita.
Hakarartha hamsagatirhatakabharanojjvala [30]

Harahari kuchabhoga hakini halyavarjita.
Haritpati samaradhya hathatkara hatasura [31]

Harshhaprada havirbhoktri harda santamasapaha.
Hallisalasya santushhta hamsamantrartha rupini [32]

Hanopadana nirmukta harshhini harisodari.
Hahahuhu mukha stutya hani vriddhi vivarjita [33]

Hayyangavina hridaya harikoparunamshuka.
Lakarakhya latapujya layasthityudbhaveshvari [34]

Lasya darshana santushhta labhalabha vivarjita.
Langhyetaragya lavanya shalini laghu siddhida [35]

Laksharasa savarnabha lakshmanagraja pujita.
Labhyatara labdha bhakti sulabha langalayudha [36]

Lagnachamara hasta shrisharada parivijita.
Lajjapada samaradhya lampata lakuleshvari [37]

Labdhamana labdharasa labdha sampatsamunnatih.
Hrimkarini cha hrimkari hrimmadhya hrimshikhamanih [38]

Hrimkarakundagni shikha hrimkara shashichandrika.
Hrimkara bhaskararuchirhrimkarambhoda chajnchala [39]

Hrimkara kandankurika hrimkaraika parayanam.h.
Hrimkara dirghikahamsi hrimkarodyana kekini [40]

Hrimkararanya harini hrimkaravala vallari.
Hrimkara pajnjarashuki hrimkarangana dipika [41]

Hrimkara kandara simhi hrimkarambhoja bhringika.
Hrimkara sumano madhvi hrimkara tarumamjari [42]

Sakarakhya samarasa sakalagama samstuta.
Sarvavedanta tatparyabhumih sadasadashraya [43]

Sakala sachchidananda sadhya sadgatidayini.
Sanakadimunidhyeya sadashiva kutumbini [44]

Sakaladhishhthana rupa satyarupa samakritih.
Sarvaprapajncha nirmatri samanadhika varjita [45]

Sarvottunga samgahina saguna sakaleshvari.
Kakarini kavyalola kameshvara manohara [46]

Kameshvaraprananadi kameshotsanga vasini.
Kameshvaralimgitamgi kameshvara sukhaprada [47]

Kameshvara pranayini kameshvara vilasini.
Kameshvara tapah siddhih kameshvara manah priya [48]

Kameshvara prananatha kameshvara vimohini.
Kameshvara brahmavidya kameshvara griheshvari [49]

Kameshvarahladakari kameshvara maheshvari.
Kameshvari kamakoti nilaya kankshitarthada [50]

Lakarini labdharupa labdhadhirlabdha vajnchita.
Labdhapapa manodura labdhahamkara durgama [51]

Labdhashaktirlabdha deha labdhaishvarya samunnatih.
Labdha vriddhirlabdha lila labdhayauvana shalini [52]

Labdhatishaya sarvanga saundarya labdha vibhrama.
Labdharaga labdhapatirlabdha nanagamasthitih [53]

Labdha bhoga labdha sukha labdha harshhabhi pujita.
Hrimkara murtirhrinkara saudhashrimga kapotika [54]

Hrimkara dugdhabdhi sudha hrimkara kamalendira.
Hrimkaramani diparchirhrimkara tarusharika [55]

Hrimkara petaka manirhrimkaradarsha bimbita.
Hrimkara koshasilata hrimkarasthana nartaki [56]

Hrimkara shuktika muktamanirhrimkara bodhita.
Hrimkaramaya sauvarnastambha vidruma putrika [57]

Hrimkara vedopanishhad.h hrimkaradhvara dakshina.
Hrimkara nandanarama navakalpaka vallari [58]

Hrimkara himavadganga hrimkararnava kaustubha.
Hrimkara mantra sarvasva hrimkarapara saukhyada [59]

This prayer is from AstroJyoti.com.