Friday, January 25, 2008

Lingaashhtakam

Lingaashhtakam

Brahmamuraari suraarchitalingam
Nirmalabhaasita shobhitalingam
Janmajaduhkha vinaashakalingam
Tatpranamaami sadaashivalingam [1]

Devamuni pravaraarchitalingam
Kaamadahana karunaakaralingam
Raavanadarpa vinaashanalingam
Tatpranamaami sadaashivalingam [2]

Sarvasugandhi sulepitalingam
Buddhivivardhana kaaranalingam
Siddhasuraasura vanditalingam
Tatpranamaami sadaashivalingam [3]

Kanakamahaamanibhushhitalingam
Phanipativeshhtita shobhitalingam
Dakshasuyagya vinaashanalingam
Tatpranamaami sadaashivalingam [4]

Kunkumachandana lepitalingam
Pankajahaara sushobhitalingam
Sanchitapaapa vinaashanalingam
Tatpranamaami sadaashivalingam [5]

Devaganaarchita sevitalingam
Bhaavairbhaktibhirevacha lingam
Dinakarakotiprabhaakara lingam
Tatpranamaami Sadaashivalingam [6]

Ashtadalopariveshtita lingam
Sarvasamudbhavakaarana lingam
Ashtadaridravinaashita lingam
Tatpranamaami sadaashivalingam [7]

Suragurusuravarapujita lingam
Suravanapushpa sadaarchitalingam
Paraatparam paramaatmakalingam
Tatpranamaami sadaashivalingam [8]

Phalastuti
Lingaashhtakamidam punyam yah pathet shivasannidhau
Shivalokamavaapnoti shivena sahamodate.

This prayer is from AstroJyoti.com.