Friday, January 25, 2008

Shri Suryashtakamu

Shri Suryashtakamu
(to be read daily or Sundays)

Aadideva namastubyam pradisa mama bhaskara |
Divakara namastubyam prabhakara namostute || [1]
Sapthashava-radhamarudam prachandam kashya-patmajam |
Swetha-padhmadharam devam tam suryam pranmamyaham || [2]

Lohitam radhamarudam sarwa-loka-pitamaham |
Mahapapaharam devam tam suryam pranamamyaham || [3]

Tregunyam cha mahashuram bhrmha vishnumaheshvaram |
Mahapapaharam devam tam suryam pranamamyaham || [4]

Bhrumhitham tejasam punjam vayurakashameva cha |
Prabhusthvam sarwa-lokanam tam suryam pranamamyaham || [5]

Bhandhuka-pushpa sankasham hara-kundala-bhushitam |
Yekachakradaram devam tam suryam pranamamyaham || [6]

Vishvasham vishvakartharam mahatejah pradipanam |
Mahapapaharam devam tam suryam pranammyaham || [7]

Sree vishum jagatam nadham gyana-vigyana-moksha-dhham |
Mahapapaharam devam tam suryam pranamamyaham || [8]

Suryashtakam patennityam grahapida-pranashanam |
Aputro labhate putram daridro danavan bhavet ||

Aamisham madupanam cha yah karoti raverdine |
Saptajanma bavedrogi janma janma daaridra ta ||

Sritaila madhu mansani yastya-jedhi raverdine|
Na vyadi shokadaridryam suryalokam sa gachati ||