Friday, January 25, 2008

Shri Guru Strota

Shri Guru Strota

Akhanda Mandala Karam
Vyaptam Yena Char-acharam
Tatpadam Dharshitam Yena
Tasmae Shri Gurave Namah

Agyana Timir-andasya
Gyanan-Jana Shalakaya
Chakhur-unmilitam Yena
Tasmae Shri Gurave Namah

Gurur Brahma Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheshvara
Gurur Sakshat Param Brahma
Tasmae Shri Gurave Namah