Friday, January 25, 2008

Lakshmi-Narasimha Ashtottara Shatanama Stotra

Lakshmi-Narasimha Ashtottara Shatanama Stotra

Narasimho mahasimho divyasimho mahabala
Ugrasimho mahadevah stambajas cogralocana [1]

Raudra sarvadbhutah sriman yoganandas trivikrama
Harih kolahalas chakri vijayo jayavardhana [2]

Pancananah parambrahma aghora ghoravikrama
Jvalanmukho jvalamali mahajvalas mahaprabhu [3]

Nitilaksah sahasrakso durniriksyah pratapana
Mahadamstra yudhahprajnas candakopi sadasiva [4]

Hiranyakasipudhvamsi daityadanavabhanjana
Gunabhadro mahabhadro balabhadrah subhadraka [5]

Karalo vikaralascha vikarta sarvakartrka
Sisumaras trilokatma isah sarvesvaro vibhu [6]

Bhairavadambaro divyas cacyutah kavi madhava
Adhoksajo'ksarah sarve vanamali varaprada [7]

Visvambaro'dbhuto bhavyah srivisnuh purusottama
Anaghastra nakhastracha suryojyotih suresvara [8]

Sahasrabahuh sarvajnah sarvasiddhipradayaka
Vajradamstro vajranakho mahanandah paramtapa [9]

Sarvamantraikarupascha sarvayantravidarama
Sarvatantratmakavyakta suvyakta bhakta vatsala [10]

Vaisakhasuklabhutotthah saranagatavatsala
Udarakirtih punyatma mahatma candravikrama [11]

Vedatrayo prapujyascha bhagavan paramesvara
Srivatsamka srinivaso jagadvyapi jaganmaya [12]

Jagatpalo jagannatha mahakhago dvirupabhrt
Paramatma paramjyotir nirgunascha nrikesari [13]

Paratattvam paramdhama saccidanandavigraha
Laksminrsimha sarvatma dhirah prahladapalaka [14]

Idam laksminrsimhasya namastottaramisatam
Trisandhyam yahpathetbhaktya sarvabheestamavapnuyat [15]

This prayer is from AstroJyoti.com.