Friday, January 25, 2008

Shree Shani Stotram

Shree Shani Stotram
(to be read daily or Saturdays)

Om namah krushnaya neelaya shiti-kamta nibhaya cha |
Namah kalagni-rupaya krutamtaya cha vai namah ||

Namo nirmam-sadehaya deergha-shtru-jataya cha |
Namo vishala-netraya sdhula-romne cha vai puhah ||

Namo deerghaya shushkaya kala-damshtra namostu te |
Namaste kora-rakshaya durnee-kshaya vai namay ||

Namo neela madhu-kaya neelotpala-nibhaya cha |
Namo ghoraya raodraya bhee-shanaya karashine ||

Namaste sarva-bhakshaya balee-mukha namostu te |
Surya-putra namaste stu bhaskara bhaya-daya cha ||

Adho-drushte namaste stu samvartaka namostu te |
Namo manda-gate tubhyam nistrim-shaya namo-stute ||

Tapasa dagdha-dehaya nitya yoga-rataya cha |
Nomo nityam kshudhar-taya atrup-taya cha vai-namah ||

Gynana-chakshurna-maste stu kashya-patma-jasuvave |
Tushto dadasi vai rajyam rushto harasi tat ksanat ||

Deva-sura manu-shyashcha sidha-vidya-dharo-ragah |
Tvaya vilo-kita sarve nasham yamti samu-latah ||

Prasadam kuru me deva var-rhoha mupa-gatah ||