Friday, January 25, 2008

Neela Sooktam

Neela Sooktam

Reciting the Neela Sooktam is part of the Vishnava tradition.

Om grunahi
Ghruthavatee savitaradhipathyaih payasvathee rantirashano asthu
Dhruva disham vishnupatnyaghora-syeshana-sahasoya manotha
Bruhaspatirmatharishvota vayussandhuvanavata abhi no grunantu
Vishtambho divo dharunah pruthivya asyeshana jagato vishnupathnee

This prayer is from AstroJyoti.com.