Friday, January 25, 2008

Parvati Shiva Bhajans

Bolo Bolo Saba Mila Bolo

Bolo Bolo Saba Mila Bolo OM Namah Shivaya
OM Namah Shivaya OM Namah Shivaya
OM Namah Shivaya OM Namah Shivaya
Juta Jata Me Ganga Dhari Trishula Dhari Damaru Bhajave
Dama Dama Dama Dama Damaru Bhaje Gunj Utha OM Namah Shivaya
Hari OM Namah Shivaya


Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham

Chandra Shekharaya Nama OM
Chandra Shekharaya Nama OM Ganga Dharaya Nama OM
OM Nama Shivaya Nama OM Hara Hara Haraya Nama OM
Shiva Shiva Shivaya Nama OM Parameshvaraya Nama OM
OM Nama Shivaya x3 Nama OM
Hara Hara Haraya x3 Nama OM


Hara Hara Mahadeva Shambho

Hara Hara Maha Deva Shambho Kashi Vishwa Natha Gange
Hara Hara Maha Deva Shambho 3X Kashi Vishwa Natha Gange
Kashi Vishwa Natha Gange Kashi Amarnatha Gange
Hara Hara Maha Deva Shambho Kashi Vishwa Natha Gange


Hara Hara Shiva Bam Bam Bole

Hara Hara Shiva Bam Bam Bole
Hara Hara Shiva Bam Bam Bole
Jai Mahadeva Jai Bholanatha
Jai Mahadeva Jai Bholanatha
(Jai) Jai Jai Amarita - Bole!
(Jai) Jai Jai Amarita - Bole!

Verse

Juta Jata Me Gangadhari (Who is holding the Ganga in his locks of hair)
Trishula Dhari Damaru Bajave (Holding a Trishul and Beating the Drums)
Dama Dama Dama Dama Damaru Bhaje (I can hear you playing your drum “Damaru”)
Dhun Chita-O Namah Shivaya (I bow to thee who has lit the auspicious fire)

Chorus

Bhatra Ange May Bodhi Biharje
Jama Ru Jama Jama Bole


Om Namah Shivaya

Om Namah Shivaya Shivaya Namah
Om Namah Shiva----ya
Shivaya Parameshvaraya Shashi Shekaraya Namah OM
Bhavaya Guna Shyam Bhavaya Shiva Tandavaya Namah OM
Om Namah Shivaya Shivaya Namah
Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya Shivaya Namah
Om Namah Shivaya
Shivaya Parameshvaraya Shashi Shekaraya Namah Om
Bhavaya Guna Shyambavaya Shiva Tandavaya Namah Om
Namah Om Namah Om Namah Om Namah Om
Om Namah Shivaya Om Shivaya Namah


Om Namah Shivaya

Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya
Shivaya Namah Shivaya Namah Om
Hara Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya
Shambho Shankara Namah Shivaya Girija Shankara Nama Shivaya
Arunachala – Shiva Namah Shivaya


Shiva Shiva Mahadeva

Shiva Shiva Mahadeva Namah Shivaya Sada Shiva
Shiva Shiva Mahadeva Namah Shivaya Sada Shiva
Kali Kali Maha Mata Namah Kaliike Namoh Namah
Durga Durga Maha Maya Namah Durgaya Namoh Namah
Namah Shivaya Sada Shiva
Namah Kaliike Namoh Namah
Namah Durgaya Namoh Namah


Shiva Shiva Shiva Shambho

Shiva Shiva Shiva Shambho Shiva Shiva Shiva Shambho
Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho


Shiva Shiva Shiva Shivaya Namaha

Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaya Namaha
Hara Hara Hara Hara Namo Shivaya
Om Ram Shiva Shyam Om Ram Shiva Shyam
Om Ram Shiva Shyam Om Ram Shi-------va Shyam


Shivaya Parameshvaraya Shashi Shekaraya Namah Om

Shivaya Parameshvaraya Shashi Shekaraya Namah Om
Bhavaya Guna Shyambavaya Shiva Tandavaya Namah Om
Namah Om Namah Om Namah Om Namah Om