Friday, January 25, 2008

Chandrashekhara Ashhtakam

Chandrashekhara Ashhtakam

Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara pahimam
Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam .. 1

Ratnasanusharasanam rajatadishrunganiketanam
Sijnjinikrutapannageshvaramachyutananasayakam
Kshipradaghapuratrayam tridivalayaibhivanditam
Chandrashekharamashraye mama kim karishhyati vai yamah .. 2

Pajnchapadapapushhpagandhapadambujaduyashobhitam Bhalalochanajatapavakadagdhamanmathavigraham
Bhasmadigdhakalevaram bhavanashanam bhavamavyayam
Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam 3

Mattvaranamukhyacharmakrutottarimanoharam
Pankajasanapadmalochanapujitanghrisaroruham
Devasindhutarangasikara siktashubhrajatadharam
Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam .. 4

Yaksharajasakham bhagakshaharam bhujangavibhushhanam
Shailarajasuta parishhkruta charuvamakalevaram
Kshvedanilagalam parashvadhadharinam mrugadharinam
Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam ..5

Kundalikrutakundaleshvarakundalam vrushhavahanam
Naradadimunishvarastutavaibhavam bhuvaneshvaram
Andhakandhakamashrita marapadapam shamanantakam
Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam ..6

Bhashhajam bhavaroginamakhilapadamapaharinam
Dakshayagyarvinashanam trigunatmakam trivilochanam
Bhuktimuktaphalapradam sakalaghasanghanivarhanam
Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam .. 7

Bhakta vatsalamachijntam nidhimakshayam haridamvaram
Sarvabhutapatim paratpara prameyamanuttamam
Somavarija bhuhutashanasomapanilakhakrutim
Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam .. 8

Vishvasrushhtividhalinam punareva palanatatparam
Sanharantamapi prapajnchama sheshhalokanivasinam
Kridayantamaharnisham gananathayutha samanvitam
Chandrashekhara chandrashekara chandrashekara rakshamam .. 9

Mrutyubhitamrukandasunukrutastava shiva sannidhau
Yatra kutra cha pathennahi tasya mrutyubhayam bhavet
Purnamayurarogitamakhilatha sampadamadaram
Chandrashekhara eva tasya dadati muktimayatnatah .. 10

This prayer is from AstroJyoti.com.