Friday, January 25, 2008

Shanti Mantras

Shanti Mantras

The following verses from the Narayana Sooktam are the most commonly recited shanti mantras.

Om Eeshana sarva vidyanam, Eshvarah Sarva bhutanam
Brahmadhipatir Brahmanodhipatir Brahma Shivo me Astu, sada Shivom.

Om Ritagum Satyam Param Brahmam, Purusam Krsnapingalam,
Urdhva retam, Virupaksham Visvaroopayavai Namo Namah

Swasti prajabhyam, paripala yantam
Nyayena margena Maheem Maheesah
Go-Brahmanebhyah Subhamastu Nityam
Lokah Samastah Sukhino bhavantu.

Kayena Vacha manasendriyairva
Budhyat manava, prakrute svabhavat
Karomi yadyat sakalam parasmai
Narayanayeti Samarpayami

Om Shanti Shanti Shanti